Link-rapid
In atentia membrilor AFR...
 

 

Link-rapid

AFR a dezvoltat un plan de pensii...

 

 

Muzica

 

Aspectele esentiale ale dispozitiilor FRF cuprinse în regulamentul privind statutul

si transferul jucătorilor de fotbal - 2004

 

CAPITOLUL V

Art. 29. “ Odată cu semnarea si înregistrarea contractului de muncă, jucătorul dobândeste calitatea de salariat, având toate drepturile si îndatoririle prevăzute de legislatia muncii si de prezentul regulament, precum si cele specifice fotbalului profesionist, negociate de părti si înscrise în contract.”

Art. 32.(1) “Contractul individual de muncă se încheie în 4 exemplare originale, câte unul pentru jucător, club, inspectoratul teritorial de muncă si FRF, LPF sau AJF, după caz.”

Art. 38.(4) ”Un jucător de fotbal poate încheia, pentru aceeasi perioadă de timp, un singur contract de muncă sau conventie civilă cu un club.

Art.39. “ Cu 6 luni înainte de data expirării unui contract, jucătorul are dreptul să încheie un nou contract cu clubul la care este legitimat sau cu un alt club.”

Art.41.(2) “….jucătorii respectivi fiind însă obligati să informeze vechiul club imediat după încheierea unui contract cu alt club.”

Art.41 (3) “Înainte cu cel putin 30 de zile de la data expirării contractelor încheiate cu jucătorii, cluburile sunt obligate să informeze în scris jucătorii cu care nu mai doresc să încheie noi contracte cu privire la cest fapt.”

Art.47.(1) Documentele prezentate la FRF, LPF sau AJF, după caz, se înregistrază într-un registru special, cu număr de ordine care este înscris pe toate exemplarele. După înregistrare, forul competent retine două exemplare, unul în evidenta organului sportiv respectiv, iar celălalt destinat jucătorului care îl poate ridica personal, sau la cerere, îl poate primi prin postă.

Art.48.(1) “Înaintea începerii fiecărui an competitional, organele de conducere ale cluburilor trebuie să elaboreze regulamentul intern (RI), cu participarea reprezentantilor jucătorilor – organizati sau nu în sindicate – votul acestora fiind consultativ”.

Art.48.(3) “Dispozitiile regulamentului intern al clubului stabilesc norme de conduită si sanctiunile disciplinare care se aplică în cazul nerespectării acestora. Cluburile nu au dreptul ca prin continutul RI să modifice în mod unilateral clauzele financiare prevăzute în contractele sau actele aditionale (anexele) încheiate cu jucătorii, cu exceptia sanctiunilor prevăzute în RI-cadru.”

Art.48.(6) “RI intră în vigoare la data înregistrării sale la forul sportiv competent. În lipsa acestei înregistrări, ROI nu poate produce efecte juridice.”

Art.48.(7) “ROI al clubului se elaborează pentru fiecare an competitional si nu poate fi modificat în cursul acestuia.

Art.49. (2) Denuntarea unilaterală a contractului în timpul campionatului (între prima si ultima etapă competitională) se poate desface numai în conditiile existentei unei juste cauze sau a unei juste cauze sportive.

Art.49. (6) Încetarea raporturilor de muncă sau colaborare prin acordul părtilor, intervenită în cursul executării contractului, se poate desface în formă scrisă, în mod explicit si neechivoc, aceasta fiind constatată de comisia competentă care pronuntă o hotărâre. În întelegerea pe care o încheie, părtile trebuie să mentioneze modul de lichidare a obligatiilor reciproce.

Art.50. Jucătorii si cluburile pot invoca justa cauză si justa cauză sportivă pentru denuntarea unilaterală a contractelor pentru următoarele motive:

a)                                                             Jucătorii:

-    nu au fost folositi efectiv, în ultimul an competitional, în minimum 10 % din numărul total de jocuri al echipei clubului la care sunt legitimati....Regula aceasta nu este aplicabilă jucătorilor care evoluează pe postul de portar.

-    nu li s-au achitat drepturile contractuale pentru o perioadă mai mare de 60 de zile de la scadenta obligatiilor, desi au notificat clubului pretentiile lor si pot proba acest fapt.”

b)                                                             Cluburile:

- jucătorul a absentat nemotivat de la antrenamente si jocurile oficiale ale echipei pentru o perioadă mai  mare de 30 de zile, si se poate proba acest fapt.

-    jucătorul a participat efectiv la mai putin de 10 % din numărul total de jocuri al echipei clubului, în ultimul an competitional….. Regula aceasta nu este aplicabilă jucătorilor care evoluează pe postul de portar.

Art.52.(1) “În cazul în care clubul nu-si respectă obligatiile contractuale fată de jucător (nu plăteste drepturile salariale, prime de joc, indemnizatii si alte drepturi materiale sau financiare), asa cum au fost ele prevăzute în contract, jucătorul este îndreptătit să se adreseze comisiei competente din cadrul FRF, LPF, sau AJF, după caz, după ce a notificat clubului, în prealabil, pretentiile sale.

CAPITOLUL X

Art.83.(1) “Cluburile, reprezentantii sau jucătorii lor au obligatia să procedeze la negocieri în caz de litigiu si numai dacă nu ajung la solutionarea litigiilor pe cale amiabilă pot să recurgă la instantele de jurisdictie sportivă ale FRF, LPF, AJF, după caz.

Art.83.(2) “Orice cerere adresată comisiei competente a FRF, LPF, AJF, după caz, poate fi înaintată în termen de minimum 15 zile de la data scadentei obligatiei neexecutate si trebuie să fie însotită de notificarea făcută debitorului.”

Art.83.(4) “Dreptul jucătorilor de a solicita executarea de către cluburi a unor obligatii contractuale poate fi exercitat în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligatiile au devenit scadente.

Art.83.(6) “....membrii afiliati ai FRF si membrii lor, precum si jucătorii, oficialii si agentii de jucători licentiati nu au permisiunea să aducă în fata unei instante judecătoresti litigiile de natură sportivă cu FRF sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie să supună oricare din aceste litigii jurisdictiei federatiei si să epuizeze toate mijloacele regulamentare pentru solutionarea litigiilor respective. Nerespectarea acestei obligatii conduce la aplicarea sanctiunilor statutare.

Art.90. (1) “ Cererile netimbrate nu vor fi primite si nu se înregistrează de către forul competent, neproducând nici un efect.

Art. 113 “ Partea care cade în pretentii va fi obligată, la cerere, să plătească taxa de procedură si cheltuielile de transport pe care partea care a câstigat a dovedit că le-a făcut.

Art.115 (2) Deciziile Comisiei pentru Statutul Jucătorului din cadru F.R.F. pot fi atacate cu recurs la Comisia Federală de Recurs, care este ultima instantă de jurisdictie sportivă. Deciziile prin care s-a respins apelul sunt definitive, iar dacă împotriva lor nu s-a exercitat calea de atac a recursului sunt si irevocabile.

CAPITOLUL XVI – Statutul FRF

Art. 71.(4) “Potrivit Statutului FIFA, deciziile luate de ultima instantă de recurs a F.R.F. pot fi atacate numai la Tribunalul Arbitrar al Fotbalului (T.A.F.), cu sediul la Laussane (Elvetia), tribunal arbitrar independent a cărei autoritate jurisdictională în domeniul fotbalului este recunoscută de FIFA.

CAPITOLUL II - Regulamentul intern – cadru al cluburilor de fotbal

Art.11 Încălcarea cu vinovătie de către jucători a obligatiilor lor, inclusiv a dispozitiilor statutului, regulamentelor si a normelor de comportare se sanctionează potrivit legislatiei muncii si legislatiei sportive cu:

a) avertisment scris;

b)  reducerea salariului pe o durată de 1-3 luni cu 5 – 10 %;

c) reducerea cu 5-10% a celorlalte drepturi contractuale stabilite pentru anul competitional respectiv;

d) suspendarea dreptului de a participa la jocurile oficiale pe o perioadă de 1-6 luni, care trebuie ratificată de FRF sau AJF, după caz;

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă/conventiei.

            Art. 12 În termen de 15 zile de la începerea anului competitional, oricare jucător interesat poate sesiza conducerea clubului cu privire la dispozitiile RI, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. În cazul în care conducerea clubului respinge solicitarea jucătorului si mentine prevederea contestată jucătorul se va putea adresa FRF sau AJF, după caz, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a comunicat modul de solutionare a sesizării.

 

Taxele pentru memoriu pentru jucătorii de fotbal, în conformitate cu

Hotărârea nr. 7/4 din 28.07.2005 a F.R.F.

FEDERAtIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

 

COMISIA

DIVIZIA

TAXA

Comisia pentru Statutul Jucătorului*

A

300 lei

Comisia pentru Statutul Jucătorului*

si C

330 lei

Comisia de Recurs Federală

A

2.195 lei

Comisia de Recurs Federală

B

1.100 lei

Comisia de Recurs Federală

si toate diviziile de fotbal în sală

660 lei

Comisia de Recurs Federală

Fotbal feminin, copii si juniori, alte categorii

440 lei